individualist

18 tekstów – auto­rem jest in­di­vidualist.

Poza światem

Czas prze­cieka przez si­towa­te ręce
Życie omi­jam sze­rokim łukiem
Uwiąza­ny do telewizora
naj­częściej oglądam reali­ty show
cza­sem ja­kaś komedia
może dra­mat lub kryminał
Zam­knięty w ot­wartej przestrzeni
próbuję wy­dos­tać się do wewnątrz
Od­dziela mnie tyl­ko
cien­ka szyb­ka - podświadomość
Bo nap­rawdę boję się grać
choćby w operze mydlanej. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 czerwca 2013, 13:34

"Nie dziel życia na małe ka­wałki, bo szko­da ci go przeżyć
Nie cze­kaj aż miłość do ciebie przyj­dzie, tyl­ko wyjdź jej na przeciw
Nie wzdychaj, że nie masz życia, zacznij żyć."
Przy­naj­mniej ci, co sa­mi so­bie nie radzą z życiem, dają świet­ne ra­dy innym. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 czerwca 2013, 00:33

Eufe­mizmów nie używają ludzie troszczący się o innych,
tyl­ko ame­by, które dos­to­sowują się do pot­rze­by chwili. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 czerwca 2013, 12:08

Te og­niste ru­mieńce na twarzy dziec­ka, kiedy pro­si o wy­marzoną zabawkę
I gasnący blask w oku, kiedy słyszy krzyk, o to kto ma mu ją kupić... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 czerwca 2013, 21:09

Wys­tar­czy jed­na szpil­ka by prze­bić balon
prze­pełniony myśla­mi
które tłumi­my od początku nasze­go istnienia. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 30 maja 2013, 14:29

Muzykacja

Mu­zyko! Kochan­ko mo­ja! Ty jes­teś jak ogień,
Ile cię trze­ba słuchać, by tyl­ko ponownie,
Móc od­dech przywrócić. Drżą stru­ny w całej mej głowie,
Czuję, a nie myślę, bo roz­ry­wasz mi mózgowie.
So­nato piękna, co urok masz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2013, 02:38

Niewiara

Nie wie­rzy­my w in­nych ludzi,
oce­niamy ich scep­tycznym okiem
sa­mi będąc wciąż uczniami
w teat­rze życia

Nie wie­rzy­my in­nym ludziom
nieuf­nie mie­rzy­my ich wzrokiem
i za­myka­my się we włas­nej klatce
piersiowej.

Nie wie­rzy­my z in­ny­mi ludźmi
w Boga,
ale chce­my uwierzyć,
że będziemy szczęśliwi
kiedyś... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2013, 17:13

Żyjąc w kon­ste­lac­ji uczuć wys­tar­czy zabłysnąć w złym mo­men­cie
by zmienić całko­wicie jej układ. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 maja 2013, 00:11

Dlacze­go to zaw­sze mu­si spo­tykać aku­rat mnie!? - myśli każdy z nas. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 maja 2013, 22:50

Ciągłe zaczy­nanie od no­wa jest da­lej sta­niem w miejscu,
a każdy pot­rze­buje w końcu ruszyć naprzód. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 maja 2013, 22:00

individualist

Zeszyty
  • Cytaty – zna­nych i nie tyl­ko

  • Myśli – różne

  • Wiersze – czy­li jak ze zwykłych słów stworzyć coś niez­wykłego

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

individualist

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

24 czerwca 2013, 23:54individualist wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

2 czerwca 2013, 22:41individualist wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?